ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի n 730-լ որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին որոշում է ստորագրել.

«Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները՝

1. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 730-Լ որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ լրացումները՝

1) 1-ին, 9-րդ, 10-րդ կետերը և 12-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 5-րդ ենթակետերը «հողօգտագործման» բառից հետո լրացնել «, տիեզերական գործունեության» բառերով.

2) 11-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին ենթակետով՝

«5.1) տիեզերական գործունեության բնագավառում՝

ա. տիեզերական գործունեության բնագավառում օրենքներով և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության իրականացում.

բ. տիեզերական գործունեության իրականացման լիցենզիայի պարտադիր պայմանների և պահանջների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում.

գ. օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով ստուգումների իրականացում.

դ. տիեզերական գործունեության բնագավառում հայտնաբերված խախտումների վերացման ուղղությամբ պարտադիր կատարման հանձնարարականներ (կարգադրագրեր) տալը, դրանց իրականացմանը հետևելը.

ե. օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով վարչական տույժերի նշանակում.»: